Shichi-go-san

Shichi-go-san

Watercolour on paper / 20 × 10 (cm) / 2014-12-17

Shichi-go-san kimono girl