Nagasaki

Nagasaki

紙に水彩 / 30.5 × 22.9 (cm) / 2009-05-18

長崎県平戸市ザビエル教会